Aktuality

07.06.2021
Poslanci schválili novelu o návykových látkách a řadu pozměňovacích návrhů

Nejdiskutovanějším tématem novely o návykových látkách je bezesporu větší zpřístupnění léčebného konopí pro pacienty. Rozšíření pěstujících subjektů sice zvyšuje konkurenci a tlačí ceny kopí dolů, na druhou stranu zvýšení povoleného obsahu terahydrokarabinolů v technickém konopí z 0,3 % na 1 % zvyšuje rizikovost dopadu výsledných produktů.

Možná trochu neprávem se tak v médiích upozaďují další schválené pozměňovací návrhy, které mají pro zdravotnictví a pacienty značný význam. Omamné látky se například nebudou již předepisovat na papírový recept s modrým pruhem, ale budou se vydávat stejně jako ostatní léky přes eRecept. Tím odpadne zátěž jak na lékaře, kteří musí rozlišovat, jakou formou je třeba jaký přípravek předepsat a současně nebude již docházet ke krádežím receptů s modrým pruhem a padělání receptů na návykové látky.

Novela řeší také nelegální prodej a distribuci léčiv přes internet. Doposud nebyla žádná zákonná možnost blokovat takové internetové stránky, které nabízejí nelegální léčiva, a další pochybné produkty na webových stránkách zahraničních provozovatelů.

Nově vznikne také centrální elektronická evidence očkování. Očkující lékaři budou mít povinnost bezodkladně zaznamenat očkování do systému eRecept. V systému eRecept tak vznikne vedle úložiště receptů také úložiště záznamů o očkování. Bude tak možné přes lékový záznam pacienta nahlížet jaké očkování kdo podstoupil a lépe také hlídat termíny pro přeočkování. Elektronický očkovací průkaz by tak měl zjednodušit práci jak lékařům, tak udělat tyto informace vždy dostupné i pacientům.

Svého schválení se nedočkal návrh umožňující zásilkový výdej léků na recept, přestože tento návrh definoval jistá omezení pro distanční výdej, lékárenská komora volala o větší prodiskutování tohoto návrhu a možnost vzít v úvahu i jiná řešení.

 07.05.2021
Chystané spuštění ePoukazu od 1.1.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv minulý týden na svém historicky prvním webináři k ePoukazům představil jejich možné elektronické řešení směrem k dodavatelům softwaru. Jelikož byl o webinář velký zájem, zorganizoval SUKL opakování tohoto webináře i tento týden. 

Jak by se asi dalo očekávat, proces ePoukazů bude založen na stejném principu jako již několik let fungují eRecepty. Lékař vystaví poukaz, který bude odeslán do centrálního úložiště. Pacient s ID poukazu nebo s celou průvodkou dojde do výdejny zdravotnických potřeb. Tam na základě ID vydávající vyvolá z centrálního úložiště veškeré potřebné informace k vydání ePoukazu. 

Evidence ePoukazů je zatím nepovinná. Očekává se, že bude od června připravené testovací prostředí pro dodavatele softwaru a od září či října zahájen pilotní provoz tak, aby byl dostatek času na ladění systému. Od 1.1.2022 by byl zahájen provoz ostrý. 

Elektronický systém ctí odlišnosti poukazů od receptů. Prostředí je tedy přizpůsobené všem třem druhům poukazů — poukazu na foniatrickou zdravotní pomůcku, léčebnou a ortopedickou zdravotní pomůcku a také na brýle a optickou zdravotní pomůcku. Proces ePoukazů se bude lišit dle toho, zda bude potřeba zdravotní pomůcku schválit pojišťovnou nebo se bude jednat o zdravotní pomůcku bez schválení. Schvalování zdravotnických pomůcek by mělo probíhat nejprve poloelektronicky, později se očekává plná elektronizace i na straně pojišťoven. 

Přínosem by mělo být také postupné vylepšování kontrol a validace dat tak, aby nedocházelo např. k chybnému vydání neplatného poukazu v případě, že lékař není odborníkem v žádoucí odbornosti nebo ke zneužívání zdravotního pojištění opakovaným čerpáním stejné zdravotní pomůcky předepsané od různých lékařů.


13.04.2021
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění postoupila do druhého čtení

Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění byla schválena zdravotním výborem a postoupila do druhého čtení v poslanecké sněmovně. Jedná se o největší novelu tohoto zákona za posledních 13 let, která by měla mimo jiné sjednotit a zrychlit některé procesy zdravotních pojišťoven tak, aby byly co nejvíce omezené administrativní záležitosti a zdravotní služba byla rychleji dostupná pro pojištěnce.

Rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na hrazené služby by tak mělo zaznamenat poměrně velké změny, které uleví i samotným pojišťovnám. U některých zdravotních služeb už by nemělo být nutné předchozí schválení zdravotní pojišťovnou.  U většiny žádostí, u kterých není nutné složitější přezkoumání, bude moci pojišťovna udělit souhlas bezodkladně. Naopak u případů, kdy je třeba provést další přezkoumání, je nutné zachovat pravidla správního řízení tak, aby se mohl pacient proti postupu pojišťovny v případě potřeby bránit. Tedy je třeba uchovat, případně zvýšit transparentnost. Novela zákona také zakotvuje oprávnění poskytovatele v neodkladných případech poskytnout potřebnou péči i bez předchozího souhlasu pojišťovny. Ta může odmítnout v takových případech proplatit hrazené služby jenom tehdy, pokud nebyly naplněny podmínky úhrady.

Odvolacím orgánem dle novely je „revizní komise“ zřízená při pojišťovně, obsazená většinově experty v oblasti práva a zdravotnictví, kteří nejsou zaměstnanci zdravotní pojišťovny, což by mělo zajistit mimo jiné větší nezávislost v rozhodování.

Ve vztahu k poskytovatelům je také přínosné transparentnější dohodovací řízení. Profesní sdružení by měla nově informace o dohodovacích řízeních předávat na ministerstvo zdravotnictví ke zveřejnění. Měl by rovněž existovat protokol o výsledku dohodovacího řízení, ze kterého bude zřejmé, kdo s kým jednal, o čem a s jakým výsledkem.

Novela zákona, která je někdy také označována pro svou náplň jako „správní novela“ by měla přinést významné změny v úhradách zdravotnických prostředků, reformu v části stomatologické péče, léčebné inovativní péče, aj.

Současné pozměňovací návrhy, jak uvedl Zdravotnický deník zatím přináší rozšíření v oblasti hrazeného očkování (proti klíšťové encefalitidě nad 50 let věku, proti chřipce od 65 let věku a zdravotníky, proti papilomavirům), možnost předepisovat diabetické proužky internistou a zavádí také dispenzační taxu pro lékárníky.

 

Zdroj: MZČR, Zdravotnický deník


Informace

Průměrná úspěšnost vykazování z naší strany je 98,9 %.

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013. Vaše data držíme v bezpečí.

Používáme vlastní software nezávislý na Vašem systému.

Jsme jediná společnost na českém trhu v tomto oboru.

Kontakty

STROFIOS, a.s.
Rosmarin Business Center
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

  +420 220 580 315
  podatelna@strofios.cz

IČO: 29007020
DIČ: CZ29007020

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15796.